Walne Zebranie sprawozdawcze

20.05.2019, 15:26, Tomasz Bilski

Zarząd Zrzeszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 6.06.2019 o godz. 18.00 w restauracji Tawerna, przy ul. Straszewskiej 68 w Wągrowcu.


W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin zebrania w tym samym dniu i miejscu, lecz o 30 minut później.

 

Na Zebranie zapraszamy członków z osobą towarzyszącą. Przed zebraniem, o godz. 18.15 wspólny obiad dla członków, osób im towarzyszących oraz gości.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, wprowadzenie sztandaru, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
 3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
 4. Sprawy bieżace.
 5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2018 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018, dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
 8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2018 oraz absolutorium dla Zarządu.
 9. Projekt budżetu na 2019r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.
   

Członkowie, których obecność na zebraniu jest niemożliwa mogą ustalić pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być ustanowione pisemnie na czas określony lub nieokreślony.

 

Przypominamy, że obecność na Walnych zebraniach jest statutowym obowiązkiem członków organizacji.

 
« Wstecz