Statut WZHiU

STATUT
Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu i Usług

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.


§ 1

 1. Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług zwane dalej „Zrzeszeniem" posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Zrzeszenia jest prawnie zastrzeżona.


§ 2

 

Terenem działania jest obszar miasta, gminy i powiatu Wągrowiec, a siedzibą władz miasto Wągrowiec.


§ 3

 1. Zrzeszenie działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20,poz. 104 z 07.04.1989 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Zrzeszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


§ 4

 

Zrzeszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


§ 5

 1. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.


Rozdział II

Cele i sposoby działania.


§ 6

Celem Zrzeszenia jest:

 1. dbałość o interesy członków Zrzeszenia i reprezentowanie członków Zrzeszenia;
 2. ochrona praw członków Zrzeszenia i konsumentów;
 3. popularyzacja zasad rzetelnego handlu i obsługi konsumenta;
 4. współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsięwzięć dotyczących działalności handlowej na terenie działania Zrzeszenia;
 5. pielęgnowanie tradycji handlu i usług;
 6. udzielanie pomocy, prowadzenie poradnictwa, organizowanie życia koleżeńskiego itd.

§ 7

Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych , kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków;
 2. współudział w inicjowaniu i koordynacji działań dotyczących handlu i usług;
 3. obronę interesów zawodowych członków;
 4. organizowanie kursów, wystaw, pokazów;
 5. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Zrzeszenia;
 6. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 7. opiniowanie działań podejmowanych przez władze miasta, gminy i powiatu, dotyczących handlu i usług;
 8. popieranie i rozwijanie inicjatyw dotyczących rzetelnego handlu i usług;
 9. roztaczanie opieki i udzielanie pomocy członkom Zrzeszenia;
 10. kultywowanie tradycji handlu i usług;
 11. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 12. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz, instytucji oraz organizacji samorządowych, organów samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

§ 8

 1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Przedmiot działalności gospodarczej Zrzeszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
22.23.Z Introligatorstwo
22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
55.30.A Restauracje
55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
63.30.A Działalność organizatorów turystyki
63.30.D Działalność turystyczna pozostała
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.40.Z Reklama
74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
91.20.Z Działalność związków zawodowych
91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
92.34.Z Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
92.61.Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§ 9

 1. Członkami Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Zrzeszenia.


§ 10

Członkowie Zrzeszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca postanowienia Statutu Zrzeszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna prowadząca działalność handlową lub usługową na terenie działania Zrzeszenia oraz akceptująca postanowienia Statutu.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Zrzeszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Zrzeszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Zrzeszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Zrzeszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Zrzeszenia;

b) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach organizowanych przez władze Zrzeszenia;

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Zrzeszenia;

d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Zrzeszenia;

e) noszenia odznak organizacyjnych;

f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Zrzeszenia o skreśleniu z listy członków;

g) realizowania swoich uprawnień i obowiązków wobec Zrzeszenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być ustanowione na piśmie na czas określony lub nieokreślony. Obowiązuje zasada, że pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka a członek może mieć tylko jednego pełnomocnika.

 

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) aktywnego uczestnictwa i realizacji celów Zrzeszenia;

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Zrzeszenia;

c) przestrzegania etyki zawodowej;

d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Zrzeszeniu.

 

§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 b - f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Zrzeszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Zrzeszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo Zrzeszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Zrzeszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące;
d) wykluczenia ze Zrzeszenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych
i nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki;
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych;
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Zrzeszenia, która członkostwo nadała;
g) nie wywiązania się nowo przyjętego członka z obowiązku wynikającego z § 28 ust. 3 statutu Zrzeszenia;
h) śmierci członka.


2. W przypadkach określonych w ust. 1 b - f Zarząd zobowiązany jest zawiadomić o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.


3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


Rozdział IV

Struktura organizacyjna.


§ 15

 1. Władzami Zrzeszenia są:

a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Zrzeszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy zachowaniu wymogów określonych w § 18 ust. 4. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania dokonującego wyborów. W przypadku zmian pełnionych funkcji w trakcie kadencji, Zarząd zawiadamia pisemnie w ciągu 14 dni od zmiany, wszystkich członków Zrzeszenia oraz dokonuje zawiadomienia określonego w § 16 ust. 2 p. b).

2. a) Ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być ponownie wybierani.

b) Nowo wybrany Zarząd dokonuje zawiadomienia do sądu rejestrowego zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o stowarzyszeniach.


3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.


W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.


§ 17

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany:

 1. Spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności ilości głosów otrzymanych w ostatnich wyborach.
 2. Na Walnym Zebraniu, jeżeli nie można tego dokonać w sposób określony w ust. 1 z powodu:

a) braku zgody kandydujących lub braku kandydatów.
b) uzupełnienia większego niż 50% składu osobowego władz.

 

Walne Zebranie Członków Zrzeszenia.


§ 18

 

1. Walne Zebranie Członków jest największą władzą Zrzeszenia.

 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania członków.


4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie, wyznaczonym na ten sam dzień 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.


§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo - wyborcze w terminie określonym w paragrafie 16 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz, członek.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 p. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Zrzeszenia;
 2. uchwalenie statutu i jego zmian;
 3. uchwalenie regulaminów władz Zrzeszenia;
 4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za mijający okres i uchwalenie budżetu;
 5. wybór i odwołanie członków władz Zrzeszenia;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie protokółu ostatniego Walnego Zebrania i sprawozdań władz Zrzeszenia oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
 7. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Zrzeszenia lub jego władze;
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
 10. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego;
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


Zarząd


§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Zrzeszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być w stosunku pracy ze Zrzeszeniem.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Zrzeszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. określanie szczegółowych kierunków działania;
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy;
 4. sprawozdanie Zarządu nad majątkiem Zrzeszenia;
 5. uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 7. powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Zrzeszenia;
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków.


Komisja Rewizyjna


§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Zrzeszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w stosunku pracy ze Zrzeszeniem.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zrzeszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem;
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Zrzeszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Zrzeszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu pracy ustalonego na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 ust. 3 Walne Zebranie członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze.


§ 27

 

Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 28

 

1. Źródłami powstania majątku Zrzeszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Zrzeszenia lub będących w jego użytkowaniu;
c) dotacje;
d) darowizny, zapisy i spadki;
e) wpływy z działalności statutowej;
f) wpływy z działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie w banku wskazanym uchwałą Zarządu. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto. Gotówka w wysokości nie większej niż równowartość połowy najniższego wynagrodzenia pracowników ogłaszanego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej może być przechowywana przez skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd pracownika Zrzeszenia i stanowi tzw. Pogotowie Kasowe.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz wpisowe, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu na członka Zrzeszenia.

4. Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 29

 

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Zrzeszenia wymagane są dwa podpisy członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu.
 3. Zapis ust. 1 nie dotyczy pobierania wpisowego i składek członkowskich. W tym przypadku wystarczy podpis jednego członka Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Zrzeszenia.


§ 30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy zachowaniu wymogów § 18 ust. 4.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Zrzeszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Zrzeszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Zrzeszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe.


§ 31

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.