Walne Zebranie 2017

12.05.2017, 11:25,

Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbyło się w dniu 08.06.2017r. o godz. 18:30 w Cafe Rene w Wągrowcu, Rynek. Zgodnie z § 18 ust. 4 p. b) Statutu, w związku z brakie kworum, odbyło się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, lecz o 30 minut później.


Na Zebranie zaprosiliśmy członków z osobą towarzyszącą. Przed zebraniem o godz. 18:15 odbył się wspólny obiad dla członków, osób im towarzyszących oraz gości.

Zebranie odbyło się wg następującego porządku:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
 3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego zebrania sprawozdawczo - wyborczego.
 6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2016 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016, dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
 8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2016 oraz absolutorium dla Zarządu.
 9. Projekt budżetu na 2017r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Zebrani przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium Zarządowi.


Galeria zdjęć: http://www.wzhiu.pl/o-zrzeszeniu/zebrania/walne/2017/
 

 
« Wstecz