Walne Zebranie

09.05.2015, 22:55,

Walne Zebranie sprawozdawcze odbyło się w dniu 11.06.2015r. w Cafe Rene w

Wągrowcu, Rynek.

Zgodnie z § 18 ust. 4 p. b) Statutu, w związku z brakiem kworum, zebranie odbyło się w drugim terminie.

Przed zebraniem był wspólny obiad dla członków, osób im towarzyszących oraz gości.

Na Zebraniu naszym członkom zostały wręczone....


...pamiątkowe statuetki z okazji 25-lecia działalności. Członkowie, którzy nie byli na zebraniu mogą odebrać statuetki

w biurze Zrzeszenia.

 

Lista członków, którzy otrzymali statuetki:

  1. Bartkowiak Stefan
  2. Bilski Adam
  3. Bilski Zbigniew
  4. Czaban Mirosław
  5. Czerwiński Zenon
  6. Gramsa Andrzej
  7. Gwara Czesław
  8. Janiszewska Maria
  9. Jędrzejczak Juliusz
10. Królczyk Zbigniew
11. Kunke Wojciech
12. Magdziarz Krzysztof
13. Mianowski Jerzy
14. Modrak Grzegorz
15. Muszyński Zenon
16. Nowak Iwona
17. Owczarzak Grzegorz
18. Pałuka Hieronim
19. Przybysz Irena
20. Rybak Wojciech
21. Sobolewska Dorota
22. Synoracka Lidia
23. Wyrzykowski Piotr
24. Zając Andrzej
25. Żak Włodzimierz
 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, wprowadzenie sztandaru, hymn, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
 3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokółu z ostatniego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2014 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014, dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
 8. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2014 oraz absolutorium dla Zarządu.
 9. Projekt budżetu na 2015r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

   

   

   

   

   

Fot. A. Bilski

 
« Wstecz