Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

20.08.2021, 12:34, Tomasz Bilski

Zarząd Zrzeszenia zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w czwartek 09.09.2021 o godz. 18:30 w restauracji Tawerna, (ul. 11 listopada - obwodnica).

 

Na Zebranie zapraszamy wszystkich członków wraz z osobą towarzyszącą.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 31.08.2021 (tel. 609521700).
 


 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania, wybór Prezydium Zebrania, ukonstytuowanie się Prezydium: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, członek.
 3. Wybór protokólanta oraz komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, ukonstytuowanie się komisji: przewodniczący, sekretarz, członek.
 4. Odczytanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu z prac, wykonania budżetu za rok 2020 i przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020, dyskusja.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania KR.
 7. Głosowanie nad przyjęciem wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2020 oraz absolutorium dla Zarządu.
 8. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia pana Andrzeja Zająca, który pełniąc funkcję Prezesa Zarządu działał na szkodę Zrzeszenia.
 9. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu (minimum 5 osób) oraz do Komisji Rewizyjnej (minimum 3 osoby). Tajne głosowanie. Ogłoszenie wyników i ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Projekt budżetu na 2021r., dyskusja, przyjęcie uchwały.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 
« Wstecz